artykuł nr 1

Projekt "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"

obrazek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Nazwa projektu:

"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń"

Nazwa Beneficjenta: Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

Wartość projektu: 1 818 815,59

Wartość dofinansowania: 1 195 850,91

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl